Köpvillkor

Dessa villkor gäller för köp hos ISTBOK AB 559000-2381 (nedan kallad Istbok).
Postadress: ISTBOK AB, Ektorpsvägen 9
131 45 Nacka.
E-postadress: info@istbok.se

Allmänt

Istbok säljer böcker i olika format via Internet till dess kunder (”Kund”) i Sverige och inom Europa. Kund kan vara antingen privatperson över arton (18) år (”Privatkund”) eller företag, organisationer och offentliga institutioner (gemensamt ”Företagskund”). Försäljning sker via webbplatsen www.Istbok.se eller enligt individuellt tecknat avtal.

Digitala böcker är en tjänst som tillhandahålls av Istbok och där e-böcker samt mp3-böcker marknadsförs och säljs till Privatkunder. Beställning och köp av digitala böcker är möjligt för den som är registrerad kund hos Istbok. Privatkund kan registrera ett konto på www.Istbok.se.

Genom att slutföra en beställning i ovanstående kanaler, registrera sig för konto hos Istbok eller genom undertecknande av avtal enligt ovan accepterar Kund Avtalsvillkoren.

Istbok reserverar sig för eventuella fel i artikelinformation eller i övrigt på Webbplatsen.

Priser och avgifter

Gällande produktpris inklusive moms är det pris som vid beställningen framgår på Webbplatsen. Istbok förbehåller sig rätten att ändra produktpriser utan föregående avisering.

Privatkund boende inom EU betalar svensk moms medan Privatkund boende utanför EU inte betalar svensk moms. Utländsk Företagskund inom EU debiteras svensk moms i de fall denne inte har uppgivit ett korrekt momsregistreringsnummer. Företagskund utanför EU debiteras inte svensk moms.

Fraktavgifter vid leverans inom Sverige

Vid fraktalternativet ”Snabb frakt” tillkommer alltid en fraktavgift per leverans. För fraktalternativet ”Fri frakt” tillkommer ingen fraktavgift. Aktuella avgifter framgår av Webbplatsen.

Vid ”Delad leverans” utgår ingen ytterligare fraktavgift för leveranser inom Sverige.

Fraktavgifter vid leveranser utanför Sverige

Vid leveranser utomlands tillkommer en fraktavgift baserad på Istbok kostnad för leveransen samt, i förekommande fall, införsel- och tullavgifter. Denna kostnad tas ut per fysisk leverans och inte per order.

Beställning

Beställning kan endast göras på Webbplatsen, såvida inte särskild överenskommelse ingåtts före beställningen.

Bindande avtal uppkommer först när Istbok per e-post bekräftat beställningen. Istbok reserverar sig för slutförsäljning av beställd produkt. Bindande avtal om köp av Digitala böcker uppkommer när Privatkund genom knapptryckning genomfört köpet.

Kund har rätt att före Istbok expediering av ordern per e-post avbeställa hela eller viss del av sin beställning. Med expediering menas att leveransen överlämnats från Istbok, kund erhållit e-post eller SMS om att ordern är skickad eller finns för avhämtning, alternativt om Kund fått en del av sin beställning.

Meddelanden från Istbok sänds normalt till den e-postadress som Kund registrerat på Konto alternativt angivit vid beställning, undantaget meddelanden i samband med utnyttjande av ångerrätt och i samband med reklamation. Kund förbinder sig att efter gjord beställning bevaka sin e-post.

Beställning hos Istbok sker antingen via ett konto hos Istbok (”Konto”) eller via Istbok snabbkassa (”Snabbkassa”).

Kontoregistrering och Konto

Kund som beställer via Konto får tillgång till tjänster som kräver inloggning såsom mina sidor med orderhistorik, favoriter, bevakningar.

Kund registrerar namn, personnummer (Privatkund) eller organisationsnummer (Företagskund)., e-postadress och postadress. Privatkund som väljer kort som betalsätt behöver inte registrera personnummer. Företagskund inom EU som önskar fakturering utan moms ska även uppge momsregistreringsnummer.

Kund väljer och registrerar användarnamn och lösenord.

Kund godkänner Avtalsvillkoren och, för Privatkund, lämnar samtycke till personuppgiftsbehandling.

Kund ansvarar för att korrekta och fullständiga uppgifter är registrerade på Konto.

Kund ansvarar för att inte lämna ut användarnamn och lösenord till annan än den som äger rätt att göra beställning för Kunds räkning.

Snabbkassa

Kund som beställer via Snabbkassa får inte tillgång till tjänster som kräver inloggning och kan inte få tillgodohavande t ex vid betalning med del av presentkortssaldo.

Kund anger personnummer (Privatkund) eller organisationsnummer (Företagskund).

Kund väljer och registrerar användarnamn och lösenord.

Kund godkänner Avtalsvillkoren och, för Privatkund, lämnar samtycke till personuppgiftsbehandling.

Kund ansvarar för att korrekta och fullständiga uppgifter är angivna i Snabbkassa.

Leverans

Leverans av fysiska produkter

Leverans sker normalt med paket eller varubrev till Privatkund och med Företagspaket eller varubrev till Företagskund. Kund kan välja mellan olika leveransalternativ, ”Snabb frakt” och för Privatkund även ”Fri frakt”. Företagskund med Konto och för leverans inom Sverige kan dela upp leverans (”Delad leverans”). Närmare information om leveransalternativen, leveranstider samt valbara leveransalternativ för varje enskild produkt framgår av Webbplatsen.

Beställda produkter levereras enligt av Kund valt leveransalternativ.

Om leveranstiden beräknas bli längre än vad som anges på Webbplatsen ska Istbok per e-post underrätta Kund, som då har rätt att innan expediering per e-post annullera sin beställning.

Vid försening av del av order kan leverans delas upp. Om leveransen delas på fler försändelser än Kund valt debiteras Kund ingen ytterligare fraktavgift.

Istbok ansvarar för varorna vid leverans till Kund. Varan anses vara levererad när försändelsen är utdelad i brevlåda, avlämnad som Påse på dörren, uthämtad hos ombud eller kvitterad vid leverans till dörr. Kund ansvarar för varorna vid retur till Istbok. Varan anses levererad då kundreturen är inkommen och registrerad hos Istbok.

Om Kund inte hämtar ut en försändelse, eller försändelse går i retur på grund av felregistrerade uppgifter, har Istbok möjlighet att ta ut en avgift, om för närvarande 149 kronor, som ersättning för frakt och omkostnader. Vid retur från utlandet debiterar Istbok Kund alla fraktkostnader för försändelsen samt en avgift om för närvarande 149 kronor som ersättning för hantering och omkostnader.

Ångerrätt

Privatkund, och företagskunder där detta särskilt har avtalats, har rätt att ångra ett köp, utan att ange något skäl, inom fjorton (14) dagar (”Ångerfrist”) från det datum varan mottagits. Kund som vill åberopa ångerrätt ska meddela Istbok detta inom Ångerfristen. Kontakt kan ske via info@istbok.se alternativt Konsumentverkets standardformulär, http://www.konsumentverket.se.

Kund ska återsända varan till Istbok utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast fjorton (14) dagar efter den dag då Kund meddelat Istbok om beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om Kund skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut.

Kund rekommenderas att kontakta Istbok för erhållande av returnummer.

Vid utnyttjandet av Ångerrätten står Kund för kostnaderna för återsändandet av varan och är ansvarig för varornas minskade värde till följd av annan hantering av varan än vad som är nödvändig för att fastställa varans egenskaper och form. Retur får inte sändas mot postförskott eller efterkrav.

Om Kund utnyttjar Ångerrätt ska Istbok utan onödigt dröjsmål och senast fjorton (14) dagar från och med den dag då Istbok underrättades om Kunds beslut att frånträda avtalet återbetala Kunds kostnader för ordern, fraktkostnader återbetalas inte. Istbok förbehåller sig dock rätten att återbetala tidigast då vi fått tillbaka varan från Kund eller Kund tillsänt Istbok ett bevis på att varan återsänts.

Ångerrätten gäller inte:

förseglade ljud- eller bildupptagningar (t ex ljudböcker) där förseglingen har brutits,
produkter som laddas ner direkt till Privatkunds elektroniska enhet, såsom ljudböcker och e-böcker, vars nedladdning redan har påbörjats., och
specialbeställda så kallade ”Print on demand”-böcker där boken trycks efter Kunds beställning. Det framgår vid beställningstillfället om det är en ”Print on demand”-beställning.

Reklamation

Om Istbok har levererat en felaktig eller skadad produkt eller om försändelsen försvunnit under transporten ska Kund reklamera till Istbok.

Kontakt sker med Istbok kundservice via e-post: info@istbok.se.

Reklamation ska ske inom skälig tid från det att Kund upptäckte eller borde ha upptäckt felet, dock senast tre (3) år från leveransdagen.

Istbok följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer för reklamationer, se arn.se, och svensk lag vid en eventuell tvist. Läs mer på mer på http://www.konsumentverket.se.

Reklamation ska minst innehålla följande information:

ordernummer,
fakturanummer, och
titel på de produkter som kund vill reklamera.
Retur vid reklamation får ske först när reklamation gjorts och returinstruktioner erhållits från Istbok. Kund har rätt att returnera felaktig produkt på Istbok bekostnad förutsatt att Kund följer Istbok instruktioner. Retur får inte ske mot postförskott eller efterkrav.

Vid godkänd reklamation har Kund rätt att:

kostnadsfritt erhålla en ny, felfri produkt; eller
behålla produkten och få ett överenskommet prisavdrag; eller
häva köpet, varvid produkten returneras och erlagd betalning återfås.
För e-böcker har Istbok alltid rätt att avhjälpa felet genom omleverans.

Ansvar

Utöver vad som framgår av Avtalsvillkoren och, för Privatkundtvingande konsumentlagstiftning har Istbok inget ansvar för fel eller förseningar och ansvarar Istbok varken för direkt eller indirekt skada.

Istbok ansvarar inte för innehållet på webbplats till vilken länk finns från Webbplatsen.

Istbok garanterar inte funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller säkerhet hos Webbplatsen.

Istbok ansvarar inte för obehörig åtkomst till eller ändring av sådant Kund erhållit genom Webbplatserna eller för annans eventuellt brottsliga användning av sådant. Istbok ansvarar inte för andras intrång i tredje mans immateriella rättigheter genom användning av de tjänster som tillhandahålls genom Webbplatserna.

Istbok ansvarar inte för någon skada, direkt eller indirekt, som uppstått genom användandet av eller oförmågan att använda Webbplatserna. Istbok ansvar överstiger under inga omständigheter erlagt pris för aktuellt köp.

Ovanstående gäller inte om skada uppstått genom Istbok uppsåt eller grova oaktsamhet eller om annat följer av tvingande lag.

Kund ansvarar för att inte obehöriga får tillgång till Kunds användarnamn och lösenord.

Ändring av Avtalsvillkoren

Dessa villkor gäller tills vidare men Avtalsvillkoren kan ändras av Istbok. Efter att Kund gjort sin beställning har inte Istbok rätt att ändra sina villkor för aktuell beställning.

Tvist

Svensk rätt ska tillämpas på samtliga köp hos Istbok. Tvister ska avgöras i och av svensk allmän domstol. Konsumenter kan även få tvister med anledning av Avtalsvillkoren prövade av Allmänna reklamationsnämnden (ARN), vars rekommendationer Istbok följer. Beslut från ARN är en rekommendation och inte tvingande. För mer information se www.arn.se.

Dessa Avtalsvillkor ändrades senast den 2019-12-19

0